SourceForge Logo  
 

OJIRC - Opensource Java IRC Client


Projekti OJIRC (Opensource Java Internet Relay Chat) eesmärgiks on kirjutada programm, mis võimaldab inimestel suhelda üle Interneti, kasutades üldlevinud standarditele vastavat IRC kommunikatsiooniprotokolli.

Programm on üles ehitatud moodulitena, mis võimaldab sellele hiljem kerge vaevaga täiendusi lisada. Plaanis on kasutada dünaamilist kasutajaliideste külgehaakimiste süsteemi, mis annab kogenud lõppkasutajale täieliku vabaduse programmi väljundkuju olemuse, muutmise ja täiendamise üle. Põhiprogrammi osaks jääb sealjuures vaid elementaarse funktsionaalsuse pakkumine, mida vastava valmidusega kasutajaliidesed võivad utiliseerida võimalikult suure kasutajasõbralikkuse saavutamiseks.

Open source lähenemine, mis on käesoleva projekti edu võtmeks, teeb võimalikuks hilisemad programmi- ja kasutajaliidesetäiustused muuhulgas ka projektiväliste tarkvaraarendajate poolt, mis omakorda kindlustab programmi pideva täiustumise ja arenemise. Tarkvara lähtetekstid koos kommentaaride, ettepanekute ja aruteludega arendamise kohta on kõigile soovijatele kättesaadavad internetiaadressil http://sourceforge.net/projects/ojirc/.

Programmi realiseerimiseks kasutatakse platvormist sõltumatut Java tehnoloogiat. Selline lähenemine võimaldab kasutada lõpp-produkti olenemata operatsioonisüsteemist ja riistvara arhitektuurist ning on seega vastuvõetavam palju suuremale lõpptarbijaskonnale, mis on samuti üks käesoleva projekti eesmärke. Tänu Java pidevale täiustumisele suureneb järjekindlalt ka programmi töökindlus ja -kiirus.

Programmi projekteerimisel on arvestatud ka võimalusega kasutada seda interaktiivse komponendina võrgulehekülgedel. Selle realiseerimiseks tuleb vaid koostada vastavaid võimalusi pakkuv kasutajaliides, mille kirjutamine jääb käesoleva projekti skoobist kahjuks välja.

Eelpoolloetletud omadused võimaldavad lõppkasutajal OJ IRC-d vastavalt vajadustele kohandada ning programmi täiustamisele igakülgselt kaasa aidata. See on eelduseks tarkvara laialdaseks levimiseks ja kasutuselevõtmiseks, mille saavutamine on käesoleva projekti peamiseks eesmärgiks.